FFXII - Walkthrough - Giza Plains (Rainy Season)


Starting at the Giza Plains, head straight on down. In Starfall Field, go south to the next region.

< Previous
Take Me To The Next Page [ Ozmone Plain ] >

FFXII

Walkthrough